Regulamin

Regulamin Programu

Certyfikat "Uczciwy Przedsiębiorca"

   

§ 1 

Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:

 

1. Certyfikat UCZCIWY PRZEDSIĘBIORCA nadawany przez ECC GROUP Sp z o.o., zwany dalej Certyfikatem - dokument potwierdzający uczciwość, wiarygodność i rzetelność firmy.

 

2. Wnioskodawca - podmiot, który ubiega się o nadanie Certyfikatu lub ubiegający się o jego przedłużenie.

 

3. Organizator - ECC GROUP Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przygotowująca i przeprowadzająca certyfikację.

 

4. Warunki certyfikacji - warunki określone w Regulaminie.

 

§ 2

Regulamin określa cele, zasady przyznawania, przedłużania i anulowania Certyfikatu.

 

§ 3

Przeprowadzenie certyfikacji ma na celu:

1. Podniesienie standardów biznesowych w Polsce, wzrost konkurencyjności marketingowej względem konkurencji

2. Wspieranie i promowanie firm certyfikowanych, które charakteryzują się uczciwym prowadzeniem działalności zarówno w stosunku do organów państwowych, jak i klientów, pracowników oraz kontrahentów biznesowych.

3. Identyfikowanie i promowanie najlepszych firm jako partnerów dla konsumentów, innych podmiotów gospodarczych oraz dla instytucji państwowych.

4. Wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie firm działających profesjonalnie, zgodnie z prawem i zasadami etyki oraz przestrzegających praw konsumenta i zasad wolnej konkurencji.

5. Propagowanie zasad etyki, tj. rzetelności, uczciwości, terminowości wśród firm certyfikowanych, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi.

6. Poprawianie wizerunku firm certyfikowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

7. Reklamę i promocję certyfikacji UCZCIWY PRZEDSIĘBIORCA.

 

§ 4

Posiadacz Certyfikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jakość produktów i usług, poziom obsługi klientów i bezpieczeństwo osób korzystających z produktu. Certyfikat firmy łamiącej warunki posiadania certyfikatu może zostać anulowany. Organizator nie odpowiada za działania Przedsiębiorców, którzy legitymują się posiadaniem Certyfikatu.

 

§ 5

O Certyfikat ubiegać się mogą firmy zarejestrowane na terenie Polski.

 

§ 6

1. Organizatorem certyfikacji jest ECC GROUP Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2. Certyfikat przyznawany jest przez ECC GROUP Sp. z o.o..

3. Obsługę administracyjną związaną z działalnością Programu prowadzi ECC GROUP Sp. z o.o. 

4. ECC GROUP Sp. z o.o. zajmuje się także: pracami organizacyjnymi, rekrutacją firm,

pobieraniem opłat i działalnością promocyjną na rzecz uczestników certyfikacji.

  

§ 7

Certyfikat przyznawany jest na okres jednego roku.

 

§ 8

Uzyskany przez firmę Certyfikat wpisany jest do Rejestru Certyfikatów prowadzonego przez ECC GROUP Sp. z o.o.,

a informacja o firmie, której on dotyczy, jest umieszczana na stronie internetowej UCZCIWY PRZEDSIĘBIORCA (http://www.uczciwyprzedsiebiorca.pl). Zawartość strony edytowana jest przez firmę, która posiada Certyfikat i Organizator nie odpowiada za treści na niej umieszczone.

 

§ 9

W przypadku anulowania Certyfikatu lub upłynięcia terminu jego ważności zostaje on wykreślony z Rejestru Certyfikatów, a informacje o firmie usunięte ze strony internetowej (http://www.uczciwyprzedsiebiorca.pl). W sytuacji cofnięcia Certyfikatu firma traci możliwość wykorzystywania go do celów reklamowych oraz prawo do posługiwania się statusem UCZCIWY PRZEDSIĘBIORCA oraz znakami, a w szczególności logiem Programu.

 

§ 10

Certyfikacja jest przeprowadzana on-line przez stworzony algorytm informatyczny.

Wnioskodawca umieszcza dane firmy w formularzu rejestracyjnym i tym samym wyraża zgodę na poddanie się weryfikacji przez Organizatora.

 

§ 11

Wysokość opłaty certyfikacyjnej, przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z nadaniem Certyfikatu, określa SklepReklamowy.pl Sp z o.o.. Opłata jest zależna od wyboru pakietu Certyfikatu – Basic, Standard, Premium.

Aktualna cena dostępna jest na stronie internetowej Organizatora www.uczciwyprzedsiebiorca.pl 

.

§ 12

1. Firmy, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji, są wpisywane automatycznie do Rejestru Certyfikatów dostępnych na stronie internetowej Organizatora.

 

§ 14

Beneficjenci Programu Uczciwy Przedsiębiorca mają prawo komunikować publicznie o posiadaniu Aktualnego Certyfikatu z wykorzystaniem materiałów promocyjnych udostępnianych przez Organizatora.

 

§ 15

1. Jeżeli Przedsiębiorca nie spełnia warunków Programu, Organizator bez podania przyczyny ma prawo odmówić udzielenia prawa do otrzymania Certyfikatu. 

 

§ 16

W zależności od rodzaju Certyfikatu jest on przyznawany w formie elektronicznej lub też przesyłany na adres korespondencyjny Przedsiębiorcy w formie drukowanej.


§ 17

W okresie ważności Certyfikatu ECC GROUP Sp z o.o. zastrzega sobie prawo przeprowadzania

audytów kontrolnych firmy posiadającej aktualny Certyfikat.

 

§ 18

1. W celu przedłużenia ważności Certyfikatu wnioskodawca najpóźniej na 7 dni przed upływem jego

ważności zgłasza informację do Organizatora (z zastosowaniem § 10 Regulaminu).

2. Przedsiębiorca ubiegający się o przedłużenie Certyfikatu może skorzystać z uproszczonej formy weryfikacji.

 

§ 19

ECC GROUP Sp z o.o. może anulować Certyfikat przed upływem terminu ważności w następstwie:

1. niedotrzymywania przez certyfikowanego warunków certyfikacji,

2. uniemożliwienia przez certyfikowanego przeprowadzenia audytu kontrolnego,

3. zaistnienia w ciągu 12 miesięcy u certyfikowanego trzech czynów popełnionych z naruszeniem obowiązującego prawa w szczególności na szkodę kontrahentów, osób i firm dokonujących zakupów lub korzystających z usług świadczonych przez certyfikowanego,

 

§ 20

Firma, która uzyska Certyfikat, uprawniona jest do publikowania tej informacji w środkach masowego przekazu oraz poprzez inne formy reklamy.

 

§ 21

Firmy uczestniczące w certyfikacji po raz kolejny uzyskują 10% zniżki.

 

§ 22

1. Spory wynikłe w procesie certyfikacji rozstrzyga Komisja Certyfikacyjna.

2. Interpretacja zapisów i wymagań certyfikacji niniejszego Regulaminu należy do Komisji Certyfikacyjnej.

 

§ 23

Zmiany w Regulaminie nadawania Certyfikatu ustala ECC GROUP Sp z o.o.

 

§ 24

1. Przystępując do certyfikacji, wnioskodawca wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych teleadresowych oraz własnych materiałów promocyjnych organizatorom certyfikacji, dysponując jednocześnie prawem wglądu i poprawiania własnych danych znajdujących się w posiadaniu Organizatora.

2. Informacje zgłaszane przez wnioskodawcę podlegają ochronie danych i mogą być wykorzystane wyłącznie w procesie certyfikacyjnym.

 

§ 25

Regulamin wchodzi w życie 1 kwietnia 2016 roku.